หัวข้อข่าว

มูนมังอีสาน

ปฏิทินรับนักศึกษา

วันรพี 60 และไหว้ครู

ประกาศสอบแก้ตัวภาคกศป-3.59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-กศ.ป-3.59 (1)

ประวัติอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อ.ประจำและอ.พิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต